نفت و گاز و پتروشیمی

– Our records & experiences –

ISO / IEC 29001

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران2شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
3شرکت توسعه نگین مکران4شرکت آب نیروی مکران
5شرکت خط لوله انتقال گاز مکران6شرکت پترو عمران مکران
7شرکت عمران صنعت8شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران
9شرکت مته و تجهیزات درون چاهی داناکیش10شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی – پالایشگاه هفتم