سوابق

- Our records & experiences -

سوابق و تجارب ما

سوابق شرکت SPM در حوزه مشاوره، آموزش و نظارت/ همراهی در اجرای مدلها، نظام ها و سیستمهای مدیریتی و مهندسی صنایع،
به تفکیک نوع مدل یا استاندارد، به قرار ذیل می باشد: