مدیریت انرژی

– Our records & experiences –

 ISO 50001 – ممیزی و اندازه گیری انرژی

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1شرکت نیروی نفت و گاز سپانیر- فاز 15 و 16 توسعه میدان گازی پارس جنوبی2شرکت آریا نفت شهاب
3شرکت صنایع سیمان کرمان4شرکت سیمان ممتازان کرمان
5شرکت برج میلاد تهران6شرکت مشهد گیربکس