مدیریت آموزش

– Our records & experiences –

ISO 10015 – ISO 21001

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1NIGCENG - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران2NIOEC - شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
3شرکت صنایع پلیمر گچساران4شرکت حمل و نقل ریلی راه آهن ایران (رجاء)
5شرکت بیمه ایران6شرکت داروسازی رامو فارمین
7شرکت پتروشیمی تندگویان8شرکت پالایش نفت جی
9بانك رفاه10شرکت داروسازی تولیددارو
11شرکت بهستان پخش12شرکت مبنا بهینه سازان نیرو
13شرکت همارشتن14شرکت گسترش ارتباطات مبنا