روشهای تولید خوب

– Our records & experiences –

ISO 22716 – GMP – GLP – GVP – GHP – …

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1شرکت یونیلیور ایران2شرکت پلاست کار
3شرکت تولیدی و بازرگانی البرز پلور - MIWA4شرکت تولید پاویژ
5شرکت خوشگوار تبریز6شرکت تهران بوران
7کشت و صنعت دعبل خزاعی8کشت و صنعت دام اصیل لار ( لبنیات هموطن)
9فرآورده های لبنی اراک 10شرکت سیمرغ
11شرکت بازرگانی صباغ زاده12