خودروسازی

– Our records & experiences –

ISO / TS 16949 – IATF 16949: 2016

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1شرکت آرمان سازه مبنا خودرو2شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو - ساپکو
3شرکت پارسا پلیمر شریف