تجهیزات پزشکی

– Our records & experiences –

ISO 13485

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1ره پویان طب پرنیان2ابزار جراح سمنان
3خدمات پزشکی دوستان نیک4اسوه آسیا
5مارستان6پارس پاد
7اوزان8پارسیان طب پژوهش
9درمان گستر ایرانیان10کیتوتک
11ایرانیان تجهیز سینا12عالی پیام
13صنایع پزشكي ارشیا14الهام طب
15طب ابزار16صانع طب
17صنایع دندانپزشکی ایران18خاکباز
19شهاب باند20پرشیا درمان
21آریانا درمان گستر راد22سرنگ شفاء
23داروسازی آسیا شیمی طب24پانسمان بهگاز کرمان
25مهندسی پزشکی نوین26مدیتکسیس
27طوس درمان طب28گروه تولیدی نگین
29طیف بنفش30ارتوپدی پارس
31جهان طب پیشرو32پورتن
33داده گستران دنا34پرتو رایان درمان
35قوامی جراح36باندهای پزشکی ایران
37دیبا طب توس38جویاالکترونیک
39یگانه طب پارس40پویان طب خاور
41شرکت آترا ارتوپد