امنیت اطلاعات

– Our records & experiences –

ISO 27001 – طراحی، تحقیق و توسعه، ارزیابی ریسک، امن سازی اطلاعات

ردیفنام کارفرماردیفنام کارفرما
1شرکت برج میلاد تهران2شرکت فرآورده‌های لبنی چوپان
3شرکت ایران ترانسفو ری4شرکت ویستا مهرپویان
5شرکت سرو کاسپین (Fine)6شرکت بیمه البرز