PMO شرکت

دفتر مدیریت پروژه شرکت

دفتر مدیریت پروژه (PMO: Project Management Office)  در شرکت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M، مرکزيت بخش و هماهنگ کننده فعاليتهای مديريت پروژه های شرکت می باشد و يک ساختار مديريتی برای استاندارد سازی فرآيندهای مرتبط با پروژه بوده و اشتراک گذاری منابع، روش ها، ابزارها و تکنيک ها را تسهيل می نمايد.

 این دفتر رابط بين پورتفولیوهای شرکت، طرح ها، پروژه ها و سيستم های اندازه گيری عملکرد می باشد. اين واحد بصورت يک واحد متمرکز و به منظور تکميل موفقیت آميز پروژه ها در  شرکت S.P.M و با اهداف زير ایجاد شده است:

 • تبیین متدلوژی راهبردی مدیریت پروژه های سازمان؛
 • تدوین الگوهای مدیریت پروژه؛
 • ایجاد و پیاده سازی فرآیندها و دستورالعملهای منظم و یکپارچه مدیریت پروژه؛
 • استاندارد سازی در برآورد / برنامه ریزی / زمان بندی کنترل و گزارش دهی؛
 • هماهنگ کردن و یا اجرا کردن برنامه های آموزشی مدیریت پروژه؛
 • تشکیل و آموزش تیم های اجرائی؛
 • تعیین نقش ها و مسئولیت های مدیران پروژه؛
 • تهیه شرح شغلی برای مدیران پروژه.

و

 • مديريت منابع مشترک پروژه ها؛
 • مدیریت پروژه ها و طرح های سازمان؛
 • هماهنگی ارتباطات پروژه؛
 • نظارت و پایش پروژه ها؛
 • برنامه ریزی در پوشش دهی مشکلات در پروژه؛
 • تهیه گزارشات تصمیم ساز جهت مدیریت ارشد سازمان در خصوص پروژه ها؛
 • پایش نحوه تحقق اهداف استراتژیک اجرای پروژه های سازمان.

و

 • تهیه آرشیو داده آموخته ها؛
 • بهینه کاوی در مدیریت پروژه؛
 • مشارکت یا مدیریت پرتفولیوی پروژه ها؛
 • ایجاد برنامه ظرفیت منابع پروژه.

مزایای وجود PMO در شرکت S.P.M

 • ارتقاء و بهبود سطح عملکرد سازمانی و اشاعه فرهنگ میدیریت پروژه در تمام سطوح و لایه های سازمان؛
 • تسهیل و ایجاد اثربخشی ارتباطات درون و برون سازمانی؛
 • مدیریت متمرکز و هماهنگ پروژه های سازمان.

و

 • بهبود ارتباط‌های موجود درون پروژه و کل سازمان؛
 • نظارت بر دسترسی منابع و استراتژی سازمان برای ایجاد نمونه کارهای موفق. به عبارت دیگر، انجام کار درست در زمان درست؛
 • یکپارچه‌سازی متد پروژه‌ها و استانداردسازی رویه های اجرا و مدیریت پروژه در کل سازمان؛
 • انتقال دانش موثر برای کمترکردن خطاها و ایجاد بهترین روش انجام کارها؛
 • بهبود فرآیند های برنامه ریزی، کاهش هزینه ها و ….؛
 • افزایش در ظرفیت منابع؛
 • افزایش بهره وری، افزایش کیفیت و در نهایت کاهش خطاهای پروژه؛
 • کاهش پروژه های شکست خورده؛
 • تحویل پروژه در بودجه تعریفی؛
 • بهبود در بهره وری؛
 • صرفه جویی در هزینه پروژه.