مدیر مالی

رامتین شریفی

رامتین شریفی

تحصیلات:

  • کارشناسی حسابداری
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سابقه شغلی مرتبط: 16 سال

 سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر مالی شرکت به مدت 8 سال
  • کارشناس مالی شرکت به مدت 8 سال
  • کارشناس، مشاور و مدیر مالی شرکتهای مختلف حوزه خدمت و تولید به مدت 16 سال