مدیر بخش پروژه های اجرایی

افشین جهان بین

افشین جهان بین

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • دکترای مهندسی صنایع و مدیریت مهندسی

سابقه شغلی مرتبط: 25 سال

سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر بخش پروژه های اجرایی و PMO شرکت به مدت 8 سال
  • مشاور ارشد و مدرس حوزه سیستمها/روشها، فرآیندها، HSE، تعالی و استراتژی شرکت بمدت 8 سال
  • مشاور، مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت(سر ممیز تأیید شده IRCA) بمدت 18 سال
  • سرممیز و سرمدرس ارشد S.G ، BM TRADA و Bureau Veritas
  • ارزیاب و سر ارزیاب جوایز مدلهای مختلف تعالی EFQM و ارزیاب تأیید شده بین المللی ESA و ED