مدیر بخش بهره وری، استراتژی و تعالی

سیدسعید موسوی خصال

سیدسعید موسوی خصال

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی صنایع
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – MBA

سابقه شغلی مرتبط: 22 سال

 سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر بخش/مشاور ارشد و مدرس بهره وری، استراتژی و تعالی شرکت به مدت 13 سال
  • ارزیاب/سرارزیاب جوایز EFQM، ملی تعالی سازمانی، پتروشیمی، ملی کیفیت و …
  • مشاور، مدرس مدلهای تعالی سازمانی، استراتژی و سایر متدولوژیهای صنایع بمدت 22 سال
  • مدیر حوزه استراتژی و تعالی سازمانی شرکت سامانه ساز صنایع بمدت 2 سال
  • مدیرعامل/ مدیرپروژه شرکت نوین آفرینان صنایع بمدت 7 سال