مدیر بخش استانداردهای مدیریتی

حسین حق گو

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی ایمنی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (گرایش مدیریت استراتژیک)

سابقه شغلی مرتبط: 25 سال

سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر بخش استانداردهای مدیریتی/ مشاور و مدرس حوزه سیستمها/روشها، فرآیندها، ریسک و HSE شرکت به مدت 7 سال
  • ممیز/سرممیز و مدرس TUV AUSTRIA از 2020 تاکنون – سرممیز و مدرس TUVNORD از 2018 الی 2019
  • مدیر آکادمی، مسئول توسعه محصول و ممیز/سرممیز و مدرس TUVNORD از 2011 الی 2016
  • مدیریت شعبه ایران DNVGL-Norway از 2016 الی 2018
  • ممیز/سرممیز و مدرس DNVGL-Norway از 2007 الی 2011 و شرکت IMQ ایران از 2005 الی 2007
  • مشاور استقرار سیستم های مدیریتی بمدت 25 سال