مدیر بخش استانداردهای اندازه گیری و آزمون

محسن معماری نجف آبادی

محسن معماری نجف آبادی

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی صنایع
  • کارشناسی ارشد مدیریت شهری

سابقه شغلی مرتبط: 20 سال

 سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر بخش استانداردهای اندازه گیری و آزمون / مشاور و مدرس شرکت به مدت 10 سال
  • مشاور، مدرس و ممیز سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی بمدت 16 سال
  • مدرس آکادمی توف ایران و آلمان
  • ممیز/ سرممیز شرکت TUV AUSTRIA
  • مشاور مورد تائید مؤسسه استاندرد و تحقیقات صنعتی ایران