مدیر بخش آموزش

مزدک سلیمی

تحصیلات:

  • کارشناسی مهندسی صنایع
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – MBA

سابقه شغلی مرتبط: 22 سال

سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر بخش آموزش شرکت به مدت 13 سال
  • مشاور ارشد و مدرس حوزه سیستمها/روشها، فرآیندها، ریسک و HSE شرکت به مدت 13 سال
  • مدیراجرایی و پروژه در شرکت سامانه ساز صنایع بمدت 8 سال
  • مشاور، مدرس و ممیز سیستم های مدیریت به مدت 22 سال