مدیرعامل

فرنوش ابراهیمی

فرنوش ابراهیمی

تحصیلات:

  • کارشناس مهندسی صنایع
  • کارشناس ارشد مهندسی صنایع
  • دکتری مدیریت کسب و کار DBA

سابقه شغلی مرتبط: 20 سال

سوابق فعالیتی مرتبط:

  • مدیر عامل شرکت SPMبه مدت 13 سال
  • مدیر فروش/عضو هیئت مدیره شرکت سامانه ساز صنایع بمدت 4 سال
  • مدیر دفتر نمایندگی خراسان شرکت سامانه ساز صنایع بمدت 2 سال
  • مشاور، مدرس و ممیز سیستم مدیریت یکپارچه IMS