مدیران و کارشناسان

- Our Team -

مدیران بخشهای اصلی شرکت

افشین جهان بین

افشین جهان بین

مدیر بخش پروژه های اجرایی و PMO

مزدک سلیمی

مدیر بخش آموزش

رامتین شریفی

رامتین شریفی

مدیر مالی

سیدسعید موسوی خصال

سیدسعید موسوی خصال

مدیر بخش بهره وری، استراتژی و تعالی

حسین حق گو​

حسین حق گو

مدیر بخش استانداردهای مدیریتی

احسان سبکتکین

احسان سبکتکین

مدیر استانداردهای مرتبط با صنعت غذا

رضا آتش فراز

رضا آتش فراز

مدیر بخش سیستمها و مدلهای مدیریت پروژه

محسن معماری نجف آبادی

محسن معماری نجف آبادی

مدیر بخش استانداردهای اندازه گیری و آزمون

نیما نبوی

نیما نبوی

مدیر بخش استانداردهای امنیت اطلاعات

شبکه کارشناسان شرکت

شركت SPM در راستای تطابق کیفیت خدمات ارائه شده از جانب کارشناسان با سطح کیفیت مورد ادعا و همچنین سطح کیفیت مورد توقع مشتریان، همواره با استفاده از تمامی مجموعه ظرفیتهای درون و برون سازمانی، به تجهیز شبکه اجرایی و کارشناسي از متخصصان آکادمیک و صنعتی در حوزه های مختلف جغرافیایی نموده است و درحال حاضر شبکه کارشناسان این شرکت در حوزه سیستمهای مختلف مشتمل بر حدود 40 کارشناس، مدرس، سرممیز/ممیز و ارزیاب/ سر ارزیاب میباشند.