معادن و صنایع معدنی

- Our records & experiences -
IMIDRO سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

IMIDRO سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 • استقرار نظام مدیریت پورتفولیوی پروژه ها در سال 1399
IDRO سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

IDRO سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1400
شرکت آلومینای ایران

شرکت آلومینای ایران

 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO45001:2018 در 1400
شرکت تولیدی صنعتی آلومینات

شرکت تولیدی صنعتی آلومینات

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1401
 • نگهداری، بهبود و بروزرسانی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1402
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2015 در 1401 و 1402
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO45001:2018 در 1401 و 1402
شرکت مجتمع صنعتی اسفراین

شرکت مجتمع صنعتی اسفراین

 • تدوین برنامه استراتژیک  – توسعه مفهوم کارت امتیازی متوازن (BSC) در سال 1391
شرکت فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1399
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2015 در 1399
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO45001:2018 در 1399
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (واحد گندله سازی سه چاهون)

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (واحد گندله سازی سه چاهون)

 • استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاهی بر اساس ISO/IEC17025:2017 در 1401 و 1402
شرکت سنگ آهن مرکزی رباط

شرکت سنگ آهن مرکزی رباط

 • استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاهی بر اساس ISO/IEC17025:2005 در 1392
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2008 در 1392
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

 • استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاهی بر اساس ISO/IEC17025:2017 در 1400
 • نگهداری، بهبود و بروزرسانی سیستم مدیریت آزمایشگاهی بر اساس ISO/IEC17025:2017 در 1402
شرکت صنایع سیمان کرمان

شرکت صنایع سیمان کرمان

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2008 در 1392
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2004 در 1392
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS18001:2007 در 1392
 • استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO50001:2011 در 1392
 • استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس ISO10002:2004 در 1392
شرکت سیمان ممتازان کرمان

شرکت سیمان ممتازان کرمان

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2008 در 1390
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2004 در 1390
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS18001:2007 در 1390
 • اخذ نشان انطباق ایمنی محصول متناسب با الزامات اتحادیه اروپا CE Marking در سال 1391
شرکت سیمان قائن

شرکت سیمان قائن

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2008 در 1390
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2004 در 1390
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS18001:2007 در 1390
شرکت سیمان زاوه تربت حیدریه

شرکت سیمان زاوه تربت حیدریه

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2008 در 1390
 • استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO14001:2004 در 1390
 • استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS18001:2007 در 1390
 • استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاهی بر اساس ISO/IEC17025:2005 در 1391