تقدیرنامه ها

- Our success is your satisfaction -

رضایت نامه ها و تقدیرنامه های دریافتی

ارائه خدمات بر پایه دانش روز، اصول استاندارد مشاوره مدیریت و در زمان متعهد شده، منتهی به اخذ رضایت نامه های بیشمار از مشتریان این شرکت گردیده است.
موضوعی که اعتماد مشتریان به شرکت SPM جهت دریافت خدمات را، برای ما به ارمغان می آورد.

در زمینه :

برنامه ریزی استراتژیک
و مدل های تعالی سازمان

در زمینه :

مدیریت آزمایشگاهی
ISO/IEC 17025

در زمینه :

مدیریت یکپارچه IMS ویرایش های گذشته

در زمینه :

مدیریت ایمنی غذا
ISO 22000 – HACCP
و
FSSC 22000

سایر تقدیرنامه های دریافتی

در زمینه :

مدیریت یکپارچه IMS ویرایش های 2015 / 2018

در زمینه :

مدیریت مشتری مداری
ISO 10001-2-3-4
و
CRM