تأییدیه صلاحیت ها و عضویتها

- Our success is your satisfaction -

Licenses & Approvals

شرکت SPM همواره بر آن بوده تا با اخذ تأییدیه صلاحیتهای مرتبط با ارائه خدمات مشاوره و همچنین استانداردهای مدیریتی،
اعتماد مشتریان خود جهت دریافت خدمات بر پایه اصول علمی و استاندارد را حاصل نماید.