بیمه و بانکداری

- Our records & experiences -

شرکت بیمه ایران و شعب و نمایندگی های منتخب

 • استقرار نظام تعالی سازمانی در 1392 بر اساس مدل تعالی سازمانی – در سطح تقدیرنامه
 • ستقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 9001:2015ISO در 1395
 • استقرار سیستمهای مدیریت مشتری بر اساس 10002-10003-10004ISO در 1395
 • مطالعه مشاغل، تعیین شایستگی های شغلی و تطبیق ان با پرسنل در 1399 ( تجزیه، تحلیل و تدوین شرح مشاغل و پست های سازمانی – تهیه و تدوین شرح وظایف و مسئولیتهای شغل – تهیه و تدوین شرایط احراز – تعداد 3824 پست سازمانی)

شرکت بیمه سرمد و نمایندگی های منتخب

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1396
 • استقرار سیستم مدیریت ریسک بر اساس ISO31000:2018 در 1397
 • استقرار سیستم مدیریت مشتری بر اساس ISO10002-3-4:2018 در 1399

شرکت بیمه البرز و شعب منتخب

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1400
 • استقرار سیستمهای مدیریت مشتری بر اساس ISO10002-10004:2018 در 1400
 • استقرار سیستم مدیریت ریسک بر اساس ISO31000:2018 در 1401
 • نگهداری، بازنگری، بهبود و ارتقاء سیستمهای ISO9001/10002/10004/31000 از 1401 تاکنون

شرکت بیمه تجارت نو

 • استقرار سیستم مدیریت ریسک بر اساس ISO31000:2018 در 1401

شرکت بیمه معلم

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1402
 • استقرار سیستم مدیریت ریسک بر اساس ISO31000:2018 در 1402

شرکت بیمه رازی

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1402
 • استقرار سیستم مدیریت ریسک بر اساس ISO31000:2018 در 1402

شرکت بیمه میهن

 • تدوین/بازنگری و بهبود فرآیندهای سازمان بر اساس مدل APQC و Best Practice های شرکتهای بیمه بزرگ دنیا در 1402
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت منطبق باISO9001:2015  در 1402

بانک صنعت و معدن

 • استقرار سیستم مدیریت پروژه بر اساس ISO21500:2012 در 1399

گروه سرمایه گذاری مسکن و شرکتهای تابعه، پشتیبان و زیرمجموعه

 • ممیزی فرآیندها بر اساس ویرایش 2015 استاندارد ISO9001 در 1394
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1395

گروه مالی بانک مسکن

 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO9001:2015 در 1399