شركت سامانه ساز پژوهان مدیریت S.P.M امید دارد تا با تکیه بر الطاف الهی و با هدف كمك به ارتقاي کيفيت، بهره وری، تعالی و توسعۀ مديريتِ دانش بنیان و همچنين ترويج رويكردهاي سيستمي و اشاعۀ استانداردهاي ملي و بين المللي مرتبط، بتواند بر پایۀ سرمايه اي از تخصص و تجربه و با تمرکز و توجه ويژه به مفهوم صحیح خدمات مشاوره مديريت ، بعنوان يک خدمتگزار صدیق، شريکی دانا براي کارفرمایان خود باشد.

با ما، در مســــــیر موفقیت

 S.P.M پیشرو در ویرایش 2015 :

سوابق مستقیم شرکت:

شرکت بیمه ایران  -  مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی  -  گروه سرمایه گذاری مسکن      و  .....                     مشاهده سوابق کامل 2015 شرکت

 

 

چاپ سوم ترجمه متن استاندارد ISO9001:2015 شرکت S.P.M، منتشر گردید.